Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Ημερίδα στα Χανιά με ομιλήτρια την Σοφία Γούναρη!
Ακόμη ένας Αλληλοδιδακτικός Κύκλος Γεωργίας με θέμα αυτή τη φορά την ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Την Παρασκευή 10 Νοέμβρη στις 6 μ.μ. στο εργατικό κέντρο Χανίων, οι δύο πολιτικές συλλογικότητες , η Terra Verde για το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο και η συλλογικότητα ''Χωριά β.δ.Κρήτης'', οργανώνουν   εκδήλωση-ανοιχτή συζήτηση. Καλεσμένη μας ηερευνήτρια μελισσοκομίας Δρ. Σοφία Γούναρη.
Τα ζητήματα που θα διατρέξουμε θα αφορούν μία μελισσοκομική χρονιά προσαρμοσμένη στην περιοχή μας . Σωστή και έγκαιρη ανάπτυξη, τεχνικές για την καλύτερη εκμετάλλευση του θυμαριού, αντιμετώπιση ασθενειών, παραγωγή βασιλισσών, ξεχειμώνιασμα.
Ακόμη θα μιλήσουμε για την ευθύνη του καθενός μας απέναντι στο κλάδο. Η γνώση, επιστημονική και εμπειρική, στη μελισσοκομική τέχνη, είναι απαραίτητο να διαχέεται ανοιχτά, οριζόντια και αντιεμπορευματικά με κάθε τρόπο.            Ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες γινόμαστε πιο συνειδητοί μελισσοκόμοι.

                               
''Αλληλοδιδακτικοί Κύκλοι Γεωργίας''   
Terra Verde για το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο     

πολιτική συλλογικότητα ''Χωριά β.δ.Κρήτης''            

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Ο.Π πευκοθυμαρόμελο Κρήτης

Αγαπητοί συνάδελφοι τα καταφέραμε! το πρώτο ΠΟΠ μέλι της Ελλάδος είναι πλέον πραγματικοτητα!                      ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         της 12ης Σεπτεμβρίου 2017


για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (ΠΟΠ)]

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 (1) Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα για την καταχώριση της ονομασίας «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2 ).

 (2) Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

                                                       Άρθρο 1

 Καταχωρίζεται η ονομασία «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) (ΠΟΠ). Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.4 — Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής ( 3 ).

                                                       Άρθρο 2

 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN
Μέλος της Επιτροπής L 237/64 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.9.2017 ( 1 ) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1. ( 2 ) ΕΕ C 108 της 6.4.2017, σ. 20. ( 3 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

δελτίο τύπου

«Ο μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Χανίων ‘ Η ΜΕΛΙΣΣΑ’,
σας ενημερώνει, για πιθανή εξαπάτηση των μελισσοκόμων ,από διάφορες εταιρίες,  που ζητούν την προκαταβολή χρημάτων από αυτούς, προκειμένου να διαφημίσουν τα προϊόντα τους σε βιβλία  ή να συμμετέχουν  σε σεμινάρια/ συνέδρια.
Ο μελισσοκομικός Σύλλογος σας ενημερώνει ότι δεν δίνει ούτε έχει δώσει στο παρελθόν στοιχεία μελισσοκόμων σε τρίτους και ούτε έχει ζητήσει ποτέ προκαταβολή χρημάτων προκειμένου να διεξαχθούν σεμινάρια ή να παραχθούν διαφημιστικά προϊόντα.
Ο Σύλλογος μας εφιστά την προσοχή όλων και σας ενημερώνει για την αποφυγή εξαπάτηση σας. Σε περίπτωση που υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη σας παρακαλώ  να ενημερώσετε τον σύλλογο μας στα τηλέφωνα 6943592160 ή 6978117728.»

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΠΟΠ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οι δύο Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί και οι τρεις Σύλλογοι που προσυπογράφουν την αίτηση αντιπροσωπεύουν όλους τους Νομούς της Κρήτης και έχουν ως μέλη τους μεγάλο αριθμό μελισσοκόμων κυρίως επαγγελματιών. Οι φορείς αυτοί εγκαθιστούν σύστημα αυτοελέγχου για την παρακολούθηση και ανίχνευση της προέλευσης του προϊόντος το οποίο ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

α) Ο κάθε ένας από τους φορείς αυτούς καταγράφει τα μέλη του τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν για την παραγωγή ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟΥ ΠΟΠ Κρήτης. Η καταγραφή περιλαμβάνει για κάθε μελισσοκόμο, τον αριθμό μελισσιών, τις μετακινήσεις μελισσιών που κάνει κάθε έτος, τις περιοχές που μετακινεί τα μελίσσια, την περίπου ετήσια παραγωγή, τους μελισσοκομικούς χειρισμούς που εφαρμόζει, την τροφοδότηση των μελισσιών με ζάχαρη (εποχή και ποσότητα) και την εφαρμογή θεραπευτικών ουσιών (είδος σκευάσματος και χρόνος επέμβασης).

β) Το συγκεντρωμένο μέλι αναλύεται όσο αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίστηκαν για το ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ με ευθύνη του παραγωγού και πρέπει να πληροί τα παρακάτω:.

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του:
Ηλεκτρική  αγωγιμότητα mS/cm
≥ 0,600
Άθροισμα γλυκόζης & φρουκτόζης %
≥ 50
Σακχαρόζη %
≤ 3
Υγρασία %
≤ 17
HMF mg/Kg
25
Μη υδατοδιαλυτές ουσίες g /100 g
≤ 0,1
Xρώμα Κλίμακα Pfund mm
Ελεύθερη οξύτητα meq/Kg
Διαστάση (DN)
70-130
20-50
≥8
Mικροσκοπικά χαρακτηριστικά
Παρουσία ποσοστού γυροκόκκων θυμαριού ≥10%
Γυρεόκοκκοι κρητικής χλωρίδας
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:
Χαρακτηριστικά πευκοθυμαρόμελου
Υπολείμματα φαρμάκων:
Μη ανιχνεύσιμες σγκεντρώσεις (<10 μg/kg)

γ) Ο παραγωγός μελισσοκόμος ενημερώνει τους υπογράφοντες μελισσοκομικούς φορείς για την ποσότητα μελιού που διαθέτει και το οποίο πληροί τις προδιαγραφές του ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ.

δ) Οι μελισσοκομικοί φορείς παραχωρούν στον μελισσοκόμο το ειδικό σήμα που θα ανταποκρίνονται στην ποσότητα μελιού που διαθέτει ο παραγωγός (Παράρτημα III). Παραχωρεί επίσης κωδικό αριθμό που θα χαρακτηρίζει κάθε παρτίδα παραγωγής μελιού, το τόπο παραγωγής και τον αύξοντα αριθμό μητρώου του μελισσοκόμου. Για παράδειγμα ο κωδικός αριθμό 10151241 αφορά δείγμα μελιού το οποίο τρυγήθηκε τον Οκτώβριο μήνα (10) του έτους 2015 (15), από το νομό Χανίων (1) και το μελισσοκόμο με αριθμό μητρώου 241

ε) Ο παραγωγός-μελισσοκόμος προωθεί το μέλι το οποίο διαθέτει με τα καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια, σε συσκευαστήρια τα οποία διαθέτουν άδεια/καταχώρηση για την εγκατάσταση συσκευασίας μελιού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

στ) Το μέλι κάθε μελισσοκόμου τυποποιείται με τη δικιά του ετικέτα και φέρει την εμπορική ονομασία και τα στοιχεία του παραγωγού, τα στοιχεία του συσκευαστηρίου, όλες τις απαραίτητες ενδείξεις που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, τον αριθμό παρτίδας που θα ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο αποθηκευμένο μέλι, το ειδικό σήμα και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκομικού φορέα.

ζ) Το έτοιμο προϊόν, αμέσως μετά την επεξεργασία του, αναλύεται όσο αφορά την HMF και το ένζυμο διαστάση και με βάσει τα αποτελέσματα καθορίζεται και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

η) Μεμονωμένοι μελισσοκόμοι και οι επιχειρήσεις που αγοράζουν, τυποποιούν και μεταπωλούν το μέλι με προστατευόμενη ονομασία ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ προμηθεύονται το ειδικό σήμα από τους μελισσοκομικού φορείς Κρήτης και διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Οφείλουν επίσης να εγκαταστήσουν σύστημα αυτοελέγχου στο οποίο να γίνεται εφικτή η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

Θ) Οι φορείς των μελισσοκόμων ενημερώνουν τον οργανισμό ελέγχου για τους λεπτομερείς κανόνες διανομής των ετικετών. Οι παραπάνω κανόνες δεν επιτρέπεται να επιφέρουν διακριτική μεταχείριση έναντι των παραγωγών που παράγουν ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά δεν είναι μέλη των φορέων. Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

                    ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Ν.ΧΑΝΙΩΝ

                                      « Η ΜΕΛΙΣΣΑ »                                                        

                              Τηλ. 6978117728/6943592160  e-mail: melissilogchanion@Gmail.com
                                                                                             
                                                                                                 Χανιά 9 Φεβ. 2017
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                      
  Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος  Ν. Χανίων " Η ΜΕΛΙΣΣΑ" καλεί τα μέλη του αλλά και τους  υπόλοιπους μελισσοκόμους του νομού Χανίων στης 15Φεβρουαρίου και ώρα 15:30 στην ημερίδα που θα γίνει στην αίθουσα του  Εργατικού Κέντρου Χανίων με ομιλήτρια την Δρ.Φανή Χατζήνα Βιολόγος ,τακτική εξερευνήτρια τμήματος μελισσοκομίας  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: Η κατάρρευση των μελισσιών μας , αιτίες λύσεις και προοπτικές!
Στο διάλυμα της ημερίδας θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας του συλλόγου μας . Να τονίσουμε ότι η πίττα  τα δώρα και τα κεράσματα είναι μια ευγενική χορηγία των δυο μελισσοκομικών καταστημάτων της πόλης μας  Αφοι ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ  ΟΕ που βρίσκετε στην Έλλης 42, Σούδα και το κατάστημα ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ Σκαλιδάκης Εμμανουήλ  που βρίσκετε στην  2η Πάροδος Περιβολίων 101, Χανιά .Τους ευχαριστούμε που πάντα είναι δίπλα μας και μας βοηθούν σε κάθε εκδήλωση και προσπάθεια  για ενημέρωση  του Χανιώτη μελισσοκόμου!
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ                 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

3 ήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας απο τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ


Θα ξαναβρεθούμε και φέτος!!  
Οι μελισσοκόμοι των Χανίων και όλοι όσοι φίλοι της μελισσοκομίας  θέλουν, θα παρακολουθήσουν το 3 ήμερο σεμινάριο που επιδοτεί και συνδιοργανώνει μαζί με το Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Χανίων "Η ΜΈΛΙΣΣΑ", ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Στις 15, 16, και 17 Ιουλίου  και ωρα 5 μμ εως 10 μμ στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Χανίων στην οδο Ανδρέα Παπανδρεου.
Ομιλητής θα είναι ο Αλυσσανδράκης Ελευθέριος μελισσοκόμος ,πτυχιούχος ΑΕΙ
Θέμα:- Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.
- Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι αντιμετώπισής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης)
- Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του.
-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.

Λόγο της παρούσας οικονομικής κρίσης  κανένα μαγαζί κέτερινγκ δεν δέχτηκε να μας καλύψει επι πιστώσει  με τα  κεράσματα , αν και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  διαθέτει 270 ευρω, όπως και 100 ευρω για αγορά χαρτικών υλικών. Και γι αυτό το λόγο θα έπρεπε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τα δυο Μελισσοκομικά καταστήματα των Χανιων  Αφοι ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ  ΟΕ που βρίσκετε στην Έλλης 42, Σούδα και το κατάστημα ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ Σκαλιδάκης Εμμανουήλ  που βρίσκετε στην  2η Πάροδος Περιβολίων 101, Χανιά  που μας υποσχέθηκαν με δική τους πρωτοβουλία  οτι δεν θα  αφήσουν τους φίλους που θα παραβρεθούν χωρίς κέρασμα και χαρτικά υλικά!!!

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Γυρεοπαγίδες!

Μια όμορφη μελισσοκομικη ,μέχρι στιγμής , χρονιά εξελίσσετε !
αποφάσισα να τοποθετήσω τις γυρεοπαγιδες μου να μαζοξουμε λιγάκι γύρη ! Άλλη θα πάει για πούλημα ,άλλη για φάγωμα και άλλη για ζυμαράκια σε καιρούς δύσκολους!
φέτος αγόρασα και γυρεοπαγιδες για τους πλαστικούς πάτους του Παντελακη μιας και έχω αρκετούς κινητούς  διάτρητους πάτους απο αυτών!
όλα πήγαιναν μια χαρά αφού αυτές οι παγίδες λειτουργούν άμεσα απο την πρώτη μέρα που τις τοποθετείς και δεν παθαίνουν κρίση πανικού οι εργάτριες που επιστρέφουν  και βρίσκουν μια αλλη τελείως διαφορετική πρόσοψη , εννοώ με τις κλασικές μεγάλες παγίδες που ειχα εως τώρα!

 θα έπρεπε να τις αφήσω μερικές μέρες ανοιχτές και μετα να τις κλείσω για την συλλογή! Αν βέβαια είχαν βρει καμια αλλη τρυπούλα να μπαινοβγαίνουν εκει την ειχα ψιλοπατισει γιατι αντε παλι να την βρω και να την κλείσω και να μαθουν οτι δεν ειναι απο εκει η σωστη ( για μενα παντα) είσοδος αλλα η αλλη !

καλα πηγαίναμε δηλαδη μεχρι που ανακάλυψα τις νεες παγιδουλες που σας πρωτοείπα!
μια μερα λοιπον που μάζευα την γυρη ανακαλύπτω γυρη κατω στο χωμα  πισω απο τα νεα καλαθακια..... ρε γαμώτο  λεω δεν την εβαλα καλα και έπεσε εξω.... σκέφτηκα! την επομένη παλι το ιδιο αλλα και σε αλλες κυψελες συγχρόνως! ολες ηταν αυτες με τον διάτρητο πατο!
Ανακάλυψα το λοιπον οτι η γυρη που καταφερνει να μπει μεσα απο το ενα ποδαρακι τους  που δεν ξεκόλλαγε αμεσα...... επεφτε μετα απο λιγο  που εμπεναν μεσα , αμέσως μετα την εισοδο!!!
σχεδον οσο γυρη ξεκόλλαγε και επερνα με το καλαθακι , αλλη τοση γυρη εχανα πέφτοντας τελικα εξω! μεγαλη αμαρτια !!! να την έτρωγαν στα κοματια να πήγαινε μα να την τρώνε τα μερμήγκια?????
οχι ρε μαγκα μου δεν θα σας κανω το χατίρι σκέφτηκα και αποφάσισα να βαλω ακριβώς μετα την εισοδο ενα κομματι ναύλον να καλύψω περιπου 10 ποντουν διάτρητο  πατο ! και η πατεντα επέτυχε!!! δεν ξερω αν την ξαναπερναν και την ανέβαζαν πανω στα κελια ή μου την πετουσαν εξω  και συνάμα στο καλαθακι!


παντος τα μερμήγκια δεν ξαναεκαναν παρτυ, βαρύ το πενθος τους  και πολλες οι βρισιές τους προς εμενα! 

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

όσο ζω μαθαίνω!!!

 τέλειο το τριήμερο με την Φανή μας! αρκετός ο κόσμος  με όρεξη για μάθηση και τις τρεις μέρες  του σεμιναρίου! η αίθουσα του εργατικού κέντρου Χανιών ισα ισα μας χώρεσε  τα 70 άτομα που ήμασταν καθημερινά!


ανάμεσα στα γερόντια και αρκετά μικρά παιδιά!!! (παραφυάδες)

να φάμε και πραμα διοτι ξεραθήκαμε τοση ωρα!!!
η αναμνηστική φώτο επιβάλετε!!


ευχαριστούμε Φανή Χατζήνα για τις γνώσεις  σου που μας χάρισες ! !!!!!!!

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

τριήμερο σεμινάριο απο τον ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ"

                                                        δελτίο τύπου        
                                             Χανιά 5/7/2014                                     

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Χανίων « Η ΜΕΛΙΣΣΑ»

Ανακοινώνει στους  φίλους μελισσοκόμους και στα  μέλη του ότι στις 9 ,10,11 Ιουλίου και ώρα 5 μ.μ στην αίθουσα του εργατικού Κέντρου Χανίων στην οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια μελισσοκομίας  με θέματα: πρακτικές μελισσοκομίας , ασθένειες μελισσών και μέθοδοι αντιμετώπισης τους , βασσιλοτροφια, κλπ!
Την διοργάνωση την πραγματοποιεί ο  ΕΛ.Γ.Ο.  "ΔΗΜΗΤΡΑ" με συνεργασία του μελισσοκομικού μας συλλόγου !Ομιλήτρια- Εκπαιδεύτρια θα είναι η καθηγήτρια μελισσοκομίας του Α.Π.Θ. ΧΑΤΖΗΝΑ ΦΑΝΗ                                                                                                                                                                                                                        Ο γραμματέας                                                                                                          Παντελής Περράκης 

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Δεύτερη είσοδος στον όροφο!

Δεύτερη είσοδος στον όροφο!
Φέτος η άνοιξη στα Χανιά ήταν εξαιρετικά καλή θα μπορούσα να πω! Μάλλον η φύση τα έδωσε όλα


μιας και πέρυσι τα φυτά δεν άνοιξαν όπως θα έπρεπε διότι οι βροχές που ήταν ελάχιστες , λόγο των  συνεχόμενων νοτιάδων που ξεκίνησαν από τον Φεβρουάριο και τελείωσαν σχεδόν τον Μάιο, η (τεμπελιά του μελισσοκόμου και η υπερεκμετάλλευση  από την συλλογή της γύρης , δεν αλλάξαμε βασίλισσες και τα βεβιασμένα πουλάκια από  εμένα δηλαδή). Τα μελίσσια έμειναν πολύ πίσω με αποτέλεσμα να τα πάρει η καλή ώρα και να τα σηκώσει! Το αποτέλεσμα τρομακτικό! Σχεδόν καθόλου μέλι και τα μελίσσια μου σχεδόν διέλυσαν!
Φέτος έβαλα νερό στο κρασί μου και έβαλα τον κόλο μου κάτω , αναπροσάρμοσα τις ωχ αδερφιστικές ιδέες μου  περί αναπτύξεως,  και θεωρώ ότι έκανα καλή δουλειά μέχρι ένα σημείο βέβαια!( αν εξαιρέσω ορισμένα λάθη που θα τα αναφέρω παρακάτω)!
Σημαντικό ρόλο στο ξύπνημα μου πρέπει να πω ότι έπαιξε και ο νέος φίλος και νέος μελισσοκόμος  ο Δημήτρης Σιόζος ! με τις συνεχόμενες συζητήσεις του με έκανε να αφυπνιστώ  από τον λήθαργο και την απογοήτευση  της περσινής σεζόν!
Ξεκινήσαμε λοιπόν με λίγα αλλά καλά μελίσσια που απόμιναν από τις συνεχόμενες συνενώσεις  που έκανα, τον γεναρη μήνα είχα τρία πλαίσια γόνο και αρχές του Μαρτη ορόφους  με αρκετά νέα πλαίσια κτισμένα! Εκρηκτική ανάπτυξη σας λέω! Οι γυρεοπαγιδες γεμάτες με γύρη που αρχίζει και γίνετε περιζήτητη κάθε χρόνο και πιο πολύ!
Ως εδώ καλά πάμε! Να πούμε λοιπόν και τις βλακείες που έκανα προς αποφυγή και να μην ξαναεπαναλιφθουν !
Πρώτων δεν έκανα ελεγχόμενη βασσιλοτροφια και επαναπαύτηκα στις παρισινές βασίλισσες,  που ήταν βέβαια αστερατες, αλλά προσπάθησα να κάνω μελίσσια με δυο βασίλισσες με διπλό διάφραγμα! Σαν ιδέα δεν είναι άσχημη αλλά με τις σωστές κινήσεις! Έκανα λοιπόν τα μελίσσια όμορφα και δυνατά, έφτιαξα και βασιλικά διαφράγματα με ξύλινο πλαίσιο γύρο γύρο , άνοιξα και τα πορτάκια τον ορόφων μου από την ανάποδη κατεύθυνση από την κύρια πόρτα και  έβαλα τα μελίσσια μου  να κάνουν αυτό που θέλω εγώ !!!!!!!!!! αμ δεν!!!!  Άλλο εγώ και αλλά αυτά! Ανέβασα λοιπόν και ανοικτό γόνο πάνω για να βρουν φρέσκο σκουληκάκι να κάνουν βασίλισσα, και απλά περίμενα! Και περίμενα…… και περίμενα!!! ( βαλε ρε βλάκα μια νέα βασίλισσα  να μην περιμένεις!!!!) ΌΤΑΝ αποφάσισαν να κάνουν βασιλοκελια…….. στον πάνω όροφο και τα άφησα στην ησυχία τους για να βγει και να γονιμοποιηθεί η Κυρά Βασιλίκο….!Αποτελεσμα??? Δημιούργησα τεχνική σμηνουργία! Στον κάτω όροφο επειδή γινόταν έξω χαμός από νέκταρ και γύρες μπλόκαραν  και αποφάσισαν να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια  για άλλες πολιτιες! Τα περισσότερα τα πρόλαβα βέβαια αλλά μερικά έπιασαν τα όρη και τα βουνά! τέλος πάντων πλήρης αποτυχία η πατέντα μου!
Σε ορισμένα έβαλα και τρίτο όροφο! Χαμός από χτισίματα και γόνους………. Μέχρι  που έκανα δεύτερη βλάκα!!!! Άνοιξα τα πορτάκια στον όροφο!!!!! Το θεωρώ μεγάλη βλακεία στην εποχή της ανάπτυξης! Όταν μαζεύουν θυμάρι ή πεύκο είναι μια είσοδος έξοδος καλή και αποσυμφοριζει τη κύρια είσοδο, που από την ζέστη και την κίνηση γίνετε πανικός ! όταν όμως υπάρχει ανάπτυξη μόνο,  πρέπει να κάνει ζημιά η πάνω είσοδος! Μάλλον δεν φαίνετε η εισαγωγή προϊόντος  στην κυψέλη και πέφτει κατακόρυφα η ανάπτυξη! Σε ορισμένα δεν τα άνοιξα τα πορτάκια διότι είχαν μαγκώσει από τη σκουριά τα μεντεσεδακια και δεν ήθελα να βάλω σπρέι αντισκουριακο να μην μυρίζει και τον κάνω ζημιά! Αυτά λοιπόν συνέχισαν με τρομερό ρυθμό το έργο τους ! τα αλλά????  Έπεσαν κατακόρυφα! Τι τους έβαζα συροπακι από πάνω στην ταΐστρα που είναι στο καπάκι…. Τι να τους βάζω βανίλια πάνω…. Τι να τους τραγουδώ Παντελιδη κάθε απογεμα……τιποτα…..!  από μια κουβέντα λοιπόν από τον νέο φίλο μου  που είχαμε  ότι τα πάνω πορτάκια νομίζω ότι σου κάνουν την ζημιά………… κατάλαβα   ότι έχει δίκιο! ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ!!! Τρομερή διαφορά αυτή η λεπτομέρεια!

Δυο λάθη που τα επισημαίνω να μην τα κάνει άλλος και να φανεί τόσο βλάκας όσο εγώ ,όχι στους άλλους αλλά στον ίδιο του τον εαυτό!!!

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

όμορφη παρέα και καλό κρασί!!

γενική συνέλευση στην Λάρισα απο την ΟΜΣΕ.
δυο αντιπροσώπους για την ΟΜΣΕ έβγαλαν οι τελευταίες  εκλογές  του συλλόγου μας λόγο της μικρής προσέλευσης των μελών ! ο πρόεδρος  του συλλόγου ο Ηλιας Χαλακατεβακης και εγω ήμασταν οι αντιπρόσωποι !
απο τον Πειραιά με παρέλαβε ο Μάρκος Αληπραντης αντιπρόεδρος του μελισσοκομικού Συλλόγου Πάρου και αντιπρόσωπος για την ΟΜΣΕ και ξεκινήσαμε οδικός  με το αμαξι του για την Λάρισα!!
μετα απο 7 διόδια και πληρώνοντας 24 ευρω φτάσαμε με χαλαρούς ρυθμούς με αρκετά καφεδακια στην πορεία  και μπόλικη μελισσοκουβεντα !!!

αφήσαμε στα γρήγορα τα πράγματα μας στο ξενοδοχείο και βουρ στο Βολο για καφεδάκι στου Θεοδόση  που μας περίμενε  στην εξώπορτα ολοι οι οικογένεια , με ενα μεγαλο χαμόγελο και μια μεγαλη αγκαλιά!!! χρονια ανταλλάσσαμε μεσο μπλοκ ιδεες και απόψεις με τον Θεοδοση αλλα δεν είχαμε βρεθει απο κοντα  ποτε να τα πουμε!
μας γνώρισε και  ενα φιλο μελισσοκόμο απο καναδα τον Χρηστο Αργιριου και μιλήσαμε μεσω skype αρκετή ωρα για διαφόρους τρόπους μελισσοκομίας !!
το καλύτερο όμως δεν άργησε να έρθει! φαι , κρασι, και ρεμπέτικα !!!!! ω ρε μάγκα μου!!!!
στον Πανω Βολο (αν το λεω καλα) στου Μιλάνο το μαγαζι, δάσκαλος και μαθητές  ( ενας απο αυτους και ο Κατσαρος ο νεότερος) αλλα και ολοι οι πελατες μαζι γίναμε  μια παρεα  με ρεμπέτικα τραγουδια χωρίς πρόγραμμα και μικρόφωνα!! οτι γούσταρε η παρεα εκείνη την στιγμή! παρεακι ομορφο σαν και αυτο πολλοί θα τον ζήλευαν!! μια βραδια μοναδική , μια βραδια ομορφη!
την αλλη μερα πειγαμε και στην συνελευση της ΟΜΣΕ ( για αυτο ανεβήκαμε άλλωστε μην το ξεχναμε) τα ΄παμε με αρκετούς συνάδελφους απο ολη την ελλαδα και με τον προεδρο βεβεα ακούστηκαν ιδεες και αντίλογοι ( κουβεντα να γινετε).
 και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επιστροφή στα πάτρια εδάφη δοξα τον θεο με υγεία  και με καλες πολλες  αναμνήσεις απο  τα καλα μου φιλαράκια !!!

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ!!!!!!!!!!!


χρόνια πολλά εύχομαι στους αγαπημένους μου φίλους και συναδέλφους σε όλον τον κόσμο!!
σας εύχομαι υγεία  σε σας και στις οικογένειες σας για το νέο έτος, αλλά και για πάντα  το χαμόγελο να μην φεύγει από το  πρόσωπο σας!!!
καλή χρονιά !

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ "Η ΜΕΛΙΣΣΑ"

                                                        δελτίο τύπου         12/8/13
                                    
Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Χανίων « Η ΜΕΛΙΣΣΑ»
Ανακοινώνει στους  φίλους μελισσοκόμους και στα  μέλη του ότι στις 19  Αυγούστου και ώρα  3μμ στο Τζιρακιο ίδρυμα στον Σκινέ Κυδωνίας, θα γίνει πρώτη  γενική συνέλευση του συλλόγου  με θέματα:
 1) Ενημέρωση από το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο για το έργο και τα αποτελέσματα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια.
2) Οικονομική ενημέρωση των προηγούμενων ετών.
3) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για να οργανώσει τις νέες εκλογές. για αναδείξει νέου διοικητικού συμβουλίου στον μελισσοκομικό σύλλογο νομού Χανίων « Η ΜΕΛΙΣΣΑ»

Η γενική συνέλευση θα γίνει πριν αρχίσει το  ετήσιο τριήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας που διοργανώνει  το ΓΕΕΚΑ Δήμητρα στις 19 20  και 21 Αυγούστου με συνεργασία του μελισσοκομικού μας συλλόγου στον ίδιο χώρο.
Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου μας να είναι παρόντα  για ακόμα μια φορά όπως και στις παλαιότερες συναντήσεις μας!

Πρόεδρος   ΜΠΑΙΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ                         γραμματέας   ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Έτοιμος ο φάκελος για το ΠΟΠ Μέλι Κρήτης Πευκοθυμαρόμελο και Πευκόμελο Κρήτης !Έτοιμος ο φάκελος για το ΠΟΠ Μέλι Κρήτης Πευκοθυμαρόμελο και Πευκόμελο Κρήτης !


Μετά από 2 παγκρήτια συνέδρια και αρκετές συναντήσεις η ομάδα του ενιαίου μελισσοκομικού φορέα συλλόγων και συνεταιρισμών  Κρήτης με τον Καθηγητή του ΑΠΘ Κύριο Ανδρέα Θρασυβούλου ( γράφω το Κύριος με Κ κεφαλαίο , διότι έτσι του αρμόζει ενός πραγματικού Κυρίου!!) καταφέραμε να ετοιμάσουμε τον φάκελο για να τον καταθέσουμε στα αρμόδια γραφεία. Το έργο του Κυρίου Θρασυβούλου  και της ομάδας του στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο στην Κρητική μελισσοκομία είναι τεράστιο και να υπογραμμίσω ότι έγινε εξολοκλήρου με έξοδα δικά τους  χωρίς να ζητηθεί από τον ενιαίο φορέα ούτε ένα ευρώ !! σε κάποιο blog  έγινε ερώτηση που βρήκε τα λεφτά ο Θρασυβούλου για να κάνει όλη αυτήν την εργασία, του απαντώ και από το δικό μου μπλοκ ότι δεν πήρε ποτέ  λεφτά ο καθηγητής ούτε και ζήτησε ποτέ από κανένα για να το κάνει!
Τον φάκελο δεν τον παρουσιάζω ακόμα για το λόγο  μερικών διορθώσεων που επισημάναμε στην συνάντηση μας που έγινε στο Ηράκλειο για την τελική παρουσίαση του. Μόλις είναι έτοιμος θα σας τον παρουσιάσω για να δείτε  τις λεπτομέρειες και την έρευνα που έγινε πάνω στο μέλι του πεύκου και του πευκοθυμαρου.
Τα στάνταρ των μελιών είναι πολύ υψηλά για να καταφέρουμε αυτό το προϊόν που θα φέρει το ταμπελάκι του ΠΟΠ να είναι υψηλής ποιότητας και να μην μπορεί εύκολα να το «κατασκευάσει» κάποιος. Μπορεί να στεναχωρεθούν μερικοί φίλοι μας μελισσοκόμοι  και έμποροι ,αλλά είμαι σίγουρος ότι κάνουμε το σωστό! Δεν περιμένουμε να ακούσουμε από κανέναν το ευχαριστώ αλλά τουλάχιστον δεν θα μας βλαστημούν οι επόμενες γενιές.
Στοχεύουμε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.


Να προσθέσω ότι μας έκανε μεγάλη τιμή ο  καθηγητής να είναι την ημέρα της ονομαστικής του εορτής στην Κρήτη μαζί μας και να συζητά λεπτομέρειες για τα μέλια μας παρά να είναι κοντά στους φίλους του!